Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια  και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 04/07/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 16/07/2018  09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 12/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !