Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6k
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 28/2/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 8/3/2018  ώρα 9.00πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 05/02/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/02/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου