Προμήθεια και εγκατάσταση ενός γενικού διακόπτη χαμηλής τάσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός γενικού διακόπτη χαμηλής τάσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 13/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/04/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !