Προμήθεια και εγκατάσταση δύο συστημάτων ανίχνευσης διαρροής, έγκαιρης ειδοποίησης και ελέγχου των βαλβίδων των περιεκτών χλωρίου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο συστημάτων ανίχνευσης διαρροής, έγκαιρης ειδοποίησης και ελέγχου των βαλβίδων των περιεκτών χλωρίου στις εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου Δενδροποτάμου και ΕΕΝΘ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 10/05/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 17/05/2018  ώρα 9:00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 13/04/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/04/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου