Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο παρόμοιων Ηλεκτρολογικών Πινάκων για το  αντλιοστάσιο «Ουτσάρσο» και για το αντλιοστάσιο «Τούμπας» προς «Ουτσάρσο», προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο παρόμοιων Ηλεκτρολογικών Πινάκων για το  αντλιοστάσιο «Ουτσάρσο» και για το αντλιοστάσιο «Τούμπας» προς «Ουτσάρσο», προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98   4ος  όροφος.
  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο παρόμοιων Ηλεκτρολογικών Πινάκων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 19/09/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/08/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !