Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) πετρελαιοκίνητων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) πετρελαιοκίνητων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για τα αντλιοστάσια ύδρευσης Δενδροποτάμου και Κασσάνδρου

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/05/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 05/05/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 19/05/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 31121000-0 / 51111000-3
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !