Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων λεβήτων – καυστήρων

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων λεβήτων – καυστήρων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 05/10/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/09/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !