Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μετασχηματιστών ισχύος 630 kVA

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μετασχηματιστών ισχύος 630 kVA
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17/03/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/03/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/02/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !