Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Γενικών Πινάκων Μέσης Τάσης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Γενικών Πινάκων Μέσης Τάσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/07/2022ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 30/06/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 21/07/2022ώρα 09:00.
  • CPV: 45315500-3 και 31214520-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 30/06/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !