Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Γενικών Πινάκων Μέσης Τάσης

Θέμα διαγωνισμού:Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Γενικών Πινάκων Μέσης Τάσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23/09/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 07/09/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 28/09/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 45315500-3, 31214520-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 07/09/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !