Προμήθεια και εγκατάσταση χημικών φίλτρων στα Α/Σ Αποχέτευσης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση χημικών φίλτρων στα Α/Σ Αποχέτευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/12/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 29/11/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου