Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (INOX) κιγκλιδωμάτων

Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (INOX) κιγκλιδωμάτων, καλυμμάτων φρεατίων και εσχαρωτών δαπέδων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00€), πλέον ΦΠΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων (INOX) κιγκλιδωμάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/09/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !