Προμήθεια ηλεκτρονικών διατακτικών αγοράς προϊόντων σίτισης, μέσω επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Θέμα διαγωνισμού:Προμήθεια ηλεκτρονικών διατακτικών αγοράς προϊόντων σίτισης, μέσω επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/11/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 13/10/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 16/11/2023 ώρα 09:00.
  • CPV:  22413000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 13/10/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !