Προμήθεια ηλεκτρονικών διατακτικών αγοράς προϊόντων σίτισης, μέσω επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ηλεκτρονικών διατακτικών αγοράς προϊόντων σίτισης, μέσω επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • ΝΕΑ-Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 31/10/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 23/09/2022.
  • ΝΕΑ-Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 04/11/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 22413000-8
  • Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης σε ΕΕΕΕ: 20/09/2022.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 23/09/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !