Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος μέσω διμερών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματικό διακανονισμό (Financial / Virtual Corporate Power Purchase Agreement (PPA)) και μεταβίβαση Πιστοποιητικών, με διαδικασία διαπραγμάτευσης με προηγούμενη δημοσίευση.

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος μέσω διμερών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματικό διακανονισμό (Financial / Virtual Corporate Power Purchase Agreement (PPA)) και μεταβίβαση Πιστοποιητικών, με διαδικασία διαπραγμάτευσης με προηγούμενη δημοσίευση.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αίτησης: 03/03/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 03/02/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 09/03/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 09310000-5
  • Ημερομηνία δημοσίευσης σε ΕΕΕΕ: 31/01/2023.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 03/02/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !