ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GIS SERVER ΚΑΙ FIREWALL

    • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GIS SERVER  ΚΑΙ FIREWALL
    • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 29/9/2017
    • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 29/9/2017
    • Ημερομηνία ανάρτησης 6/9/2017
    • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 6/9/2017
    • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
    • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
    • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !