ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GIS SERVER ΚΑΙ FIREWALL

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GIS SERVER  ΚΑΙ FIREWALL
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 29/9/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 29/9/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 6/9/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 6/9/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !