Προμήθεια φυσικού αερίου για τις εγκαταστάσεις της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων για χρονική περίοδο τεσσάρων μηνών

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια φυσικού αερίου για τις εγκαταστάσεις της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων για χρονική περίοδο τεσσάρων μηνών

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19/4/2024 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/04/2024.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 25/04/2024 ώρα 09:00.
  • CPV: 09123000-7
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 04/04/2024.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινήσεις: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !