Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 27/12/2018  13:00
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/12/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !