Προμήθεια φορητού πετρελαιοκίνητου αντλητικού συγκροτήματος

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια φορητού πετρελαιοκίνητου αντλητικού συγκροτήματος

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 14/06/2024 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 30/05/2024.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 21/06/2024 ώρα 09:00.
  • CPV: 42122220-8
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου