Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση αγωγών HDPE

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια εξαρτημάτων για θερμοσυγκόλληση αγωγών HDPE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/05/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/04/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !