Προμήθεια εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/05/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !