Προμήθεια εσχάρων καλωδίων στη περιοχή Εσχάρωσης – Εξάμμωσης – Καναλιών Venturi στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια εσχάρων καλωδίων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/06/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !