Προμήθεια επιστημονικού οργάνου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια επιστημονικού οργάνου Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογράφου Μάζας Τριπλού Τετραπόλου (LC-MS/MS) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 17/01/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 24/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 20/12/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/12/2017
  • Προκήρυξη  Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !