Προμήθεια έντεκα (11) Η/Υ, έντεκα (11) οθονών και ενός (1) εκτυπωτή

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια έντεκα (11) Η/Υ, έντεκα (11) οθονών και ενός (1) εκτυπωτή
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/07/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/07/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !