Προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος (Cpv: 42122130-0)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος (Cpv: 42122130-0)

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 13/08/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 13/08/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/07/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 30/07/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !