Προμήθεια ενός σαρωτή μεγάλων διαστάσεων και τεσσάρων οθονών τμήματος GIS

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ενός σαρωτή μεγάλων διαστάσεων και τεσσάρων οθονών τμήματος GIS
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/03/2019 13:30
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/02/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19/02/2019
  • Πρόσκληση Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !