Προμήθεια ενός χαλύβδινου τεμαχίου εξάρμοσης DN1400

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ενός χαλύβδινου τεμαχίου εξάρμοσης DN1400
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 13/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/01/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης