Προμήθεια ενός ανάστροφου μικροσκοπίου για το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της ΕΕΝΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ενός ανάστροφου μικροσκοπίου για το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της ΕΕΝΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών 29/11/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/11/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 16/11/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !