Προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/02/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/02/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !