Προμήθεια ενός (1) εναλλάκτη ψύξης λαδιού

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια  ενός (1) εναλλάκτη ψύξης λαδιού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 15/11/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/11/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 01/11/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !