Προμήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα (Granular Activated Carbon, GAC) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 04/07/2018  23:59 μμ
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 11/07/2018  09:00 πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 06/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/06/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !