Προμήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην ΕΕΝΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια εκατό (100) τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην ΕΕΝΘ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 16/02/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 21/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 24/01/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/01/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !