Προμήθεια εισαγωγέα και ανιχνευτή φασματομετρίας μάζας τριπλού τετραπόλου, MS/MS για αέριο χρωματογράφο

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια εισαγωγέα και ανιχνευτή φασματομετρίας μάζας τριπλού τετραπόλου, MS/MS για αέριο χρωματογράφο

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03/02/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ: 16/01/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12/02/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 38000000-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 16/01/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !