Προμήθεια είκοσι ενός (21) νέων οχημάτων

Θέμα διαγωνισμού:Προμήθεια είκοσι ενός (21) νέων οχημάτων για την κάλυψη αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ

 

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/02/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 11/01/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 18/02/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 34113000-2,34110000-1,34113200-4,34136000-9, 34136200-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/01/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !