Προμήθεια είκοσι χιλιάδων κιλών (20.000 κιλών), άνυδρου υγρού χλώριου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια είκοσι χιλιάδων κιλών (20.000 κιλών), άνυδρου υγρού χλώριου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/05/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/05/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !