Προμήθεια ειδών ιματισμού και υποδημάτων

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ειδών ιματισμού και υποδημάτων των εργαζομένων ΕΥΑΘ ΑΕ για τα έτη 2020-2021

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/06/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/05/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 10/06/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 35113400-3
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/05/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !