Η Εταιρεία Ύδρευσης και  Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδικών χυτοσιδηρών εξαρτημάτων, προϋπολογισμού 24.350 € πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  την  18/9/2013  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 10 πμ  στα  γραφεία  της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98,   4ος  όροφος.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/09/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/09/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/08/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !