• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια/εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε Α/Σ αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 31/07/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/07/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !