Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υλικοτεχνικού εξοπλισμού και δικτυακής υποδομής

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υλικοτεχνικού εξοπλισμού και δικτυακής υποδομής
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/09/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/09/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !