Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) γενικών πινάκων μέσης τάσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) γενικών πινάκων μέσης τάσης
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 19/04/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 27/04/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 23/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/03/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου,    Λήψη Αρχείου,   Λήψη Αρχείου,   Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου