Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, ισχύος 450kva

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, ισχύος 450kva
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 24/10/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/10/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 28/10/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !