Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή μέσης τάσης ξηρού τύπου στο κτίριο της Εγνατίας

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) μετασχηματιστή μέσης τάσης ξηρού τύπου στο κτίριο της Εγνατίας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 11/01/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19/12/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !