Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού WiFi

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού WiFi
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 24/05/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/05/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/05/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !