Προμήθεια δύο υποβρύχιων αντλιών flygt

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο υποβρύχιων αντλιών flygt
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/07/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/06/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης