Η Εταιρεία Ύδρευσης και  Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δύο βαλβίδων αντεπιστροφής για το αντλιοστάσιο ύδρευσης Ιωνίας (ΑΥ3), προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€)  πλέον ΦΠΑ.  Ο   διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  την  24/9/2013  ημέρα  Τρίτη   και  ώρα 10 πμ  στα  γραφεία  της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98,   4ος  όροφος.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΑΥ3)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 24/09/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/09/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/09/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !