Προμήθεια δύο φορητών αναλυτών, παράλληλων μετρήσεων

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο φορητών αναλυτών, παράλληλων μετρήσεων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/02/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/02/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !