Προμήθεια δύο δικλείδων και μιας (1) εξάρμωσης για το Α/Σ Αποχέτευσης Ανάληψης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο δικλείδων και μιας (1) εξάρμωσης για το Α/Σ Αποχέτευσης Ανάληψης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/01/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !