Προμήθεια δύο αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 31/03/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !