προμήθεια δύο ακουστικών συστημάτων υψηλής πιστότητας ανίχνευσης και εντοπισμού διαρροών σε δίκτυα παροχής πόσιμου νερού (γεώφωνα)

  • Θέμα διαγωνισμού: προμήθεια δύο ακουστικών συστημάτων υψηλής πιστότητας ανίχνευσης και εντοπισμού διαρροών σε δίκτυα παροχής πόσιμου νερού (γεώφωνα)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού —
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/02/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 7/2/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ —
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !