Προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/04/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/03/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !